مخارج قابل تخصیص به اموال

موارد زیر نمونه‌هایی از مخارجی است که بر اساس استاندارد شماره ۱۱حسابداری بطور مستقیم یا غیرمستقیم به قیمت تمام شده دارایی اضافه میشوند:

الف. هزینه حقوق و مزایای کارکنانی که بطور مستقیم در ساخت دارایی ثابت مشهود مشارکت داشته‌اند

ب . مخارج آماده‌سازی محل نصب

ج . مخارج حمل و نقل اولیه

د . مخارج نصب و مونتاژ

ﻫ . مخارج تولید آزمایشی دارایی، پس از کسر خالص عواید حاصل از فروش اقلام تولید شده (نظیرنمونه‌های تولید شده هنگام آزمایش تجهیزات)

و . حق‌الزحمه خدمات فنی و حرفه‌ای

ز . مخارج سربار عمومی مرتبط با رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره‌برداری مانند حقوق مدیر پروژه‌های سرمایه‌ای

🔶موارد زیر نمونه مخارجی است که بر اساس استاندارد شماره ۱۱ حسابداری در بهای تمام شده داراییهای ثابت مشهود منظور
《نمی‌شود》:

الف. مخارج افتتاح تأسیسات جدید

ب . مخارج معرفی کالا یا خدمات جدید(شامل مخارج تبلیغات و آگهی)

ج . مخارج برقراری فعالیتهای تجاری در مکانهای جدید یا با مشتریان جدید (شامل مخارج آموزش کارکنان)

د . مخارج اداری به استثنای موارد مرتبط با داراییهای ایجاد شده موضوع بند ۶ ” الف“ استاندارد حسابداری شماره ۲۴ با عنوان ” گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره‌برداری“

ﻫ  . سایر مخارج سربار عمومی‌ غیرمرتبط با رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره‌برداری.