مدل های محاسبه میزان نقدینگی

مدل های محاسبه میزان نقدینگی

مدیریت نقدینگی

 

اهداف مدیریت نقدینگی

اهمیت جریان های نقدی

حساسیت جریان نقدی وجه نقد

روشهای تعیین حد یا دامنه مطلوب وجه نقد

تعیین مانده مطلوب وجوه نقد

مدل های تعیین حد یا دامنه مطلوب وجه نقد

سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد:

مدیریت دریافت ها و پرداخته های وجوه نقد

به توانایی تبدیل سریع و آسان یک دارایی به وجه نقد ، بدون کاهش زیاد قیمت ، را مدیریت نقدینگی می گویند . معمولا از بین اقلام دارایی های جاری ، وجوه نقد و اوراق بهادار قابل معامله کوتاه مدت به عنوان دارایی های نقدی تلقی می شوند .

مدیریت وجوه نقد فرآیندی است که شرکت را در استفاده بهینه از وجه نقد کمک می کند. ونهرن در تعریف مدیریت وجه نقد می گوید « مدیریت وجه نقد عبارت است از اداره وجوه شرکت در جهت حداکثر کردن قابلیت دسترسی به آن و حداکثر کردن قابلیت دسترسی به آن و حداکثر کردن درآمد بهره وجوه بلا استفاده.

وجه نقد شامل اسکناس ، سپرده های حساب جاری و چکهای سپرده نشده می باشد.

اوراق بهادار قابل معامله کوتاه مدت – مانند اسناد خزانه و توافقنامه بازخرید- غالبا به عنوان معادل های نقدی تلقی می شوند.

لینک دانلود فایل مدل های محاسبه میزان نقدینگی

مدل های محاسبه میزان نقدینگی سید سجاد سبحانی

مدل های محاسبه میزان نقدینگی سید سجاد سبحانی