مقررات اشتغال نیروی انسانی،بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران

قانون کار مناطق آزاد

کارگر:کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق به درخواست کارفرما کار کند

کارفرما:شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کند

کارگاه:محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی،ساختمانی، ترابری مسافری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها

مزد:وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنهاست که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود

مزد ثابت:مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل

حقوق:هرگاه مزد به طور ماهانه تعیین و پرداخت شود، حقوق نامیده می شود

مدت کار:مدت زمانی که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در  اختیار کارفرما قرار می دهد

ماده۲- کلیه کارگران، کارفرمایان و کارگاه های واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات این تصویب نامه هستند

 

مقررات اشتغال در مناطق آزاد تجاری

مقررات اشتغال در مناطق آزاد تجاری