ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی ۲ سال آخر بیمه پردازی است یا ۵ سال آخر؟

ملاک محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگی میانگین ۲ سال آخر بیمه پردازی است.

اگر افزایش در ۲ سال آخر غیر متعارف باشد بر اساس آئین نامه سازمان تامین اجتماعی می تواند میانگین  ۵ سال آخر بیمه پردازی را مبنا قرار داده و برای بازنشستگی مورد نظر قرار دهد.

شرایط  بازنشستگی درقانون تأمین اجتماعی

١- ماده ٧۶ قانون :

مشمولان این قانون در صورت دارا بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت:
– حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی دارا باشند .
– سن مرد به شصت سال تمام و سن زن  پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد .

بیمه شدگانی می توانند از مستمری بازنشستگی طبق ماده ٧۶ قانون استفاده نمایند که تا تاریخ تقاضای بازنشستگی حداقل ٢٠ سال تمام حق بیمه به مأخذ کامل را به سازمان پرداخت نموده باشند. (حداقل سابقه لازم در این ماده ١٠ سال بوده که حسب بند ”٣” جزء ”ب”‌ قانون اصلاح تبصره ٢ ماده ٧۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ١۴/٧/٨٠ مجمع تشخیص مصلحت نظام از ١۴ مهر ١٣٨١هر سال ، یکسال اضافه گردید تا به ٢٠ سال تمام رسید.)