موارد حذف شده از قانون مالیاتهای مستقیم

موارد حذف شده از قانون مالیاتهای مستقیم

قانون های حذف شده و جایگزین شده

با لازم الاجراء شدن اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم ( مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ ) از ابتدای سال ۱۳۹۵ احکام مالیاتی قوانین زیر لغو و حسب مورد با قوانین جامع مالیاتی در قانون جدید جایگزین می شود.
الف ) مواد ۲۹ و ۷۱ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ .
ب‌)ماده (۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ .
پ ) ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۲٫
ت‌)استثنای مذکور در بند (ج) ماده (۱) و ماده (۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶ ( درخصوص موارد عدم ضرورت ارائه گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م).
ث ) ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ (مربوط به معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری های صنعتی).