نحوه صحیح اعلام ترک کار افراد در لیست بیمه چگونه است؟

ترک کار غالبا بابت موارد زیر اتفاق می افتد و درج تاریخ آن در لیست بیمه لازم است:

ترک کار بیمه شده از کارگاه به اختیار خود
اخراج بیمه شده توسط کارفرما

از کار افتادگی یا فوت بیمه شده

اعزام بیمه شده به خدمت سربازی

و در این موارد باید تاریخ دقیق ترک کار در لیست بیمه ثبت شود. این تاریخ همان تاریخی است که بیمه شده در سر کار خود حاضر نشده است. (کانال حساب و کتاب)
🔸مثال: اگر بیمه شده تا امروز (۲۳ فروردین) در کارگاه مشغول به کار بوده و از فردا دیگر مراجعه نکند؛ تاریخ فردا(۲۴ فروردین) تاریخ ترک کار بوده و کارکرد وی نیز ۲۳ روز می باشد.
📌 اعلام ترک کار صرفا در مهلت مقرر جهت ارسال لیست بیمه (ماهی که ترک اتفاق افتاده است) قابل انجام است.
📌 تذکر : در خصوص استراحت پزشکی و بارداری؛ نباید ترک کار در لیست اعلام شود.