🔸نسبت های مالی

نسبت سود خالص به فروش
نسبت سود عملیاتی به فروش
نسبت سود خالص به متوسط دارائیها
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
در آمد هر سهم
نسبت قیمت به سود
بازده سود سهام

🔸نسبت سود خالص به فروش:
این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش خالص  بدست می آید و میزان بازدهی را به ازای هر ریال از فروش نشان میدهد.  ضعف این نسبت آنست که بسیاری از هزینه ها همانند هزینه تامین مالی که در محاسبه سود خالص لحاظ شده اند ارتباطی به فعالیت فروش نداشته ولی در عدد نسبت ظاهر می گردد.
🔸نسبت سود عملیاتی به فروش:
این نسبت از تقسیم سودعملیاتی به فروش خالص بدست می آید اقلام غیر عملیاتی همچون درآمد و هزینه بهره، سود و زیان واگذاری دارائیها در محاسبه سود عملیاتی منظور نمی شود این نسبت معیار قویتری برای ارزیابی سودآوری و فروش است.

🔸نسبت سود خالص به متوسط دارائیها:
این نسبت از تقسیم سود خالص به جمع دارائیها بدست می آید و معیار بهتری برای سنجش سودآوری شرکت در مقایسه با نسبت سود خالص به فروش و نسبت سود عملیاتی است زیرا توان مدیریت را در بکارگیری موثر از دارائیها در ایجاد سود خالص نشان میدهد.

🔸نسبت بازده حقوق صاحبان سهام:
این نسبت از تقسیم سود خالص منهای سود سهام ممتاز بر متوسط حقوق صاحبان سهام بدست می آید .این نسبت میزان موفقیت مدیریت را در حداکثر نمودن بازده سهامداران عادی نشان میدهد

🔸در آمد هر سهم: EPS
این نسبت از تقسیم سود خالص منهای سود سهام ممتاز برتعداد سهام عادی بدست می آید.روند افزایش این نسبت مبین رشد واحد تجاری است که از دیدگاه سرمایه گذاران رشد بالقوه بسیار مطلوب است و روند کاهشی سرمایه گذاران و سهامداران را نگران خواهد کرد.

🔸نسبت قیمت به سود: P/E
این نسبت از تقسیم ارزش بازار به سود هر سهم بدست می آید.

🔸بازده سود سهام:
این نسبت از تقسیم سود عادی برارزش بازار هر سهم بدست می آید.