نمونه سوال ریسک و بازده

نمونه سوال ریسک و بازده

توضیح کلی ریسک و بازده

هنگامى‌که جریان‌هاى نقدى طرح‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى مشخص باشد براى ارزیابى مطلوبیت طرح‌هاى موردنظر از ارزش فعلى خالص استفاده مى‌کنند؛ اما زمانى‌که جریان‌هاى نقدى به‌طور قطع و یقین مشخص نباشد یعنى در وضعیت مطمئن نباشیم، علاوه بر محاسبه سود یا بازده باید از معیار دیگرى نیز براى محاسبه ریسک استفاده کنیم. بنابراین مطلوب بودن طرح سرمایه‌گذارى (در وضعیت نامطمئن) باید براساس مقدار بازده و ریسک آن ارزیابى شود.

زمانى وضعیت نامطمئن است که مقدار جریان‌هاى نقدى آینده به‌طور یقینى مشخص نباشد. اگر درجه احتمال هریک از جریان‌هاى نقدى ممکن طرح مشخص باشد، مى‌توان ریسک آن طرح را در وضعیت نامطمئن محاسبه کرد. در این مبحث ”ریسک“ و ”عدم اطمینان“ با یکدیگر مترادف هستند.

ریسک در چارچوب بودجه‌بندى سرمایه

در مبحث بودجه‌بندى سرمایه‌ای، با ریسک تجارى سروکار داریم؛ زیرا روش‌هاى بودجه‌بندى سرمایه‌اى به ما کمک مى‌کنند تا ساختار دارائى‌هاى شرکت را تعیین کنیم. طرحى ریسک تجارى دارد که میزان خالص سرمایه‌گذارى و جریان‌هاى نقدى آن قابل پیش‌بینى نباشد.

روش‌هائى را که براى بیان جریان‌هاى نقدى به‌کار مى‌بریم، باید داراى خصوصیات زیر باشد:

۱. مجموعهٔ جریان‌هاى نقدى احتمالى مربوط به میزان خالص سرمایه‌گذارى‌ها تعیین‌شدنى باشد.

۲. مجموعهٔ جریان‌هاى نقدى احتمالى هر دوره تعیین‌شدنى باشد.

۳. مقادیر موجود در هر مجموعه باید ناسازگار باشند و این بدان معنى است که در هر مجموعه فقط یک رخداد واقع خواهد شد.

۴. در مجموعهٔ احتمالی، تمام حالت‌هاى ممکن باید در نظر گرفته شده باشد. به‌طورى که یکى از آن حالت‌ها حتماً اتفاق بیفتد.

لینک دانلود نمونه سوال ریسک و بازده

نمونه سوال ریسک و بازده