نمونه فرمت اکسل دستور دریافت و پرداخت

دستور دریافت و پرداخت چیست؟

که به عنوان یک رسید دریافت وجه نقد  یا اسناد از مشتریان یا پرداخت وجه نقد  یا اسناد به فروشندگان عمل می کند.و به عنوان ضمایم کنترلی در اسناد حسابداری هم کاربرد دارد.

دانلود نمونه فرمت اکسل دستور دریافت و پرداخت

دستور دریافت و پرداخت