بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰

در اجرای تصویب نامه های شماره ۴۳۳۰۹/۴۲۴۵۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۸ و
شماره ۲۱۳۴۷۱/ ت۴۷۶۴۳ه مورخ۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران و به منظور ایجاد هماهنگی در انعقاد قرارداد با نیروی انسانی مشمول مصوبات مذکور، به پیوست فرم های قرارداد انجام کار معین (مشخص) و قرارداد کار موقت (گارگری)، ارسال میگردد، دستگاه های اجرایی مکلفند با نیروی انسانی فوق الذکر بر این اساس قرارداد منعقد نمایند .

۱- شماره شناسه موضوع بند ۲ فرم قرارداد کار موقت (مشاغل کارگری ) براساس مکاتبه با امور برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی این معاونت تعیین خواهد شد،دستگاه های اجرایی موظفند ظرف مدت ۱۰روز از تاریخ صدور این بخشنامه،فهرست نیروی انسانی واجد شرایط خود را به امور فوق ارسال نمایند .

۲- نوع وظایف و مسئولیتهای موضوع بند ۱۹ فرم قرارداد کار موقت (مشاغل کارگری) باید توسط دستگاه تکمیل شود .

۳- دستگاه های اجرایی پیمانکاران را موظف نمایند که در زمان فسخ قرارداد نیروی انسانی مشمول مصوبات مذکور،نسبت به پرداخت پاداش پایان سال و سنوات خدمت آنان به تناسب خدمت انجام شده، براساس ماده ۲۴ قانون کار اقدام نمایند.

۴- ارقام مربوط به حق الزحمه موضوع بند ۲۳ فرم قرارداد انجام کار معین کارکنان باید براساس قانون کار تکمیل گردد (به استثنای درصد مقطع تحصیلی).

۵ – درصد مقطع تحصیلی کارکنان قرارداد انجام کار معین (مورد عمل در قرارداد) به ترتیب دیپلم ۱۰%، فوق دیپلم ۲۰%، کارشناسی ۳۰% ، کارشناسی ارشد ۴۰%، دکترای عمومی ۵۰%، دکترای تخصصی (PHD) 60% حداقل دستمزد موضوع بند «الف» ردیف ۲۳ فرم قرارداد انجام کار معین می باشد.

۶ – چنانچه میزان حقوق و مزایای کارکنان مشمول قرارداد انجام کار معین (مشخص) ، نسبت به قرارداد قبلی کاهش یابد، دستگاه ههای اجرایی موظفند با ذکر دلایل وارایه مستندات مراتب را به این معاونت اعلام نمایند تا امکان بررسی موضوع فراهم گردد.

نمونه قرارداد کار برای دانلود

نمونه+قرا..[۱]