نکات مهم در مورد ارزش افزوده

آیا اموال و اقلامی که توسط شرکاء یا سهامداران به هر عنوان از شرکت برداشته شود مشمول ارزش افزوده می باشد؟

اموال و اقلامی که توسط شرکاء یا سهامداران به هر عنوان از شرکت برداشته شود چه با صدور فاکتور فروش باشد چه بدون آن ، مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشود

 

طبق نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده: کالاهای مشمول مالیات موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود، در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود،‌ عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

 

نحوه محاسبه ارزش افزوده کالای امانی ارسالی

طبق نص صریح قانون ارزش افزوده – تاریخ تعلق مالیات ارزش افزوده در مورد عرضه کالا ؛ تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا، تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد،حسب مورد  می‌باشد.

رعایت کنید:

از آنجا که در قراردادهای فروش امانی کالا، تاریخ ارسال امانی کالا مقدم بر تاریخ صدور فاکتور فروش میباشد ، پس مبنای تعلق مالیات بر ارزش افزوده اینگونه قراردادها نیز تاریخ ارسال کالای امانی است نه تاریخ صدور صورتحساب فروش کالا.

 

بعد از ارزش افزوده تخفیف ندهید

طبق قوانین مالیات بر ارزش افزوده ، در فاکتور فروش باید ابتدا تخفیفات را از مبلغ کالا وخدمات کسر سپس محاسبات مالیات و  عوارض را انجام دهید.

در زمان رسیدگی ارزش افزوده ؛ تخفیفاتی که پس از محاسبه مبلغ ارزش افزوده اعمال گردد بعنوان کاهنده فروش مورد قبول نیست