پرونده های حسابرسی
باتوجه به اهدافی که برای حسابرسی بیان گردیدوبادرنظرگرفتن مسئولیت پاسخگویی حسابرس پس ازاظهارنظروتسلیم گزارش ،حسابرس ناگزیرازاستفاده یک سیستم بایگانی منظم ومناسب می باشدتاضمن آنکه اطلاعات ومدارک وشواهدجمع آوری شده درطی انجام رسیدگیهابه عنوان مبنایی جهت اظهارنظرحسابرس مدنظرقرارمی گیرددرآینده نیزبتواندبعنوان پشتوانه ای برای پاسخگویی حسابرس درمقابل افرادذیصلاح باشد.
اطلاعات ومدارک وشواهدی راکه حسابرس درطی رسیدگیهای خودجمع آوری می نمایدباتوجه به ماهیت آن می توان به دوگروه تقسیم بندی نمود:
۱)اطلاعات ومدارکی که کاربردآنهامربوط به یک دوره یامقطع زمانی خاصی نباشدوتقریبادارای ماهیتی دائمی می باشدمانندنام یااساسنامه واحداقتصادی موردرسیدگی.
۲)اطلاعات ومدارکی که مربوط به یک دوره یامقطع زمانی خاص موردرسیدگی بوده وتقریباماهیتی غیردائمی دارداین قبیل اطلاعات معمولا ارتباطی به دوره هاومقاطع زمانی موردرسیدگی قبلی وبعدی واحداقتصادی نداشته وتنهامربوط به دوره فعلی موردرسیدگی می باشد.
متناسب باتقسیم بندی فوق حسابرس می توانددرموردهرواحداقتصادی که حسابرسی آن به وی ارجاع میگردد،دوپرونده حسابرسی تحت عناوین پرونده دائمی حسابرسی(برای اطلاعات گروه اول)وپرونده جاری حسابرسی(برای اطلاعات گروه دوم)تشکیل دهدبمنظورسهولت مراجعه به مدارک واطلاعات موردنظرمندرجات هریک ازپرونده های حسابرسی بنحومناسبی فهرست بندی شده وهرکاربرگ یایادداشت باشماره یاعطف ویژه ای مشخص می شود.همچنین درمواردمقتضی مندرجات هرکاربرگ یایادداشت که به کاربرگ دیگری ارتباط داشته باشدباقید شماره برگ مذکوربه آن عطف داده میشودتاتعقیب سلسله اقدامات انجام یافته به آسانی مقدورگردد،ضمنا هرپرونده بادرنظرگرفتن محتوای آن طبفه بندی شده وقسمتهای مختلف آن بوسیله جداکننده های مشخصی ازیکدیگرمتمایزمیگرددلیکن ترتیب بایگانی کاربرگها ومدارک حسابرسی درهریک ازپرونده ها بنابه رویه های اداری موسسات مختلف متفاوت بوده ولزوما ازنمونه واحدیپیروی نمی کند.نکته مهم آنکه کاربرگها ویادداشتهای حسابرسی بصورت روشن ومرتبی تهیه وبایگانی می شودوموضوع هرکاربرگ ویادداشت ضمن ذکرنام شرکت ودوره موردرسیدگی دربالای آن قیدمی گرددتامراجعه سریع به اطلاعات موردنظردرهرحال امکان پذیرباشد.
” پرونده جاری حسابرسی”
پرونده ای می باشدکه برای حسابرسی هرسال یک شرکت بایدتشکیل گرددبنابراین اگرحسابرسی،حسابهای یک شرکت رامثلابرای ۸سال حسابرسی کرده باشدتعدادپرونده های جاری برای جمع آوری اطلاعات درمورداین شرکت ۸پرونده می باشد؛بعبارت دیگربرای هرسال یک پرونده جاری تشکیل داده شده است درصورتیکه پرونده دائمی برای تمام این مدت همان یک پرونده است ازشرح فوق معلوم می گرددکه اطلاعاتی که درپرونده جاری حسابرسی درج می شودبیشترمربوط به عملیات همان سال شرکت موردرسیدگی می باشد.قسمتهای عمده یک پرونده جاری حسابرسی معمولابشرح ذیل است:
۱)کلیه مکاتبات انجام شده باواحدصاحبکارواشخاص ثالث
۲)برآوردساعات کاروحق الزحمه وبرگ تخصیص ساعات کارکرد روزانه
۳)دارائیهای ثابت واستهلاکات به همراه دارائیهای نامشهود
۴)صورت ریزسرمایه گذاریها
۵)صورت ریز موجودی کالا
۶)حسابهاواسناددریافتنی وپیش پرداختها
۷)حسابجاری شرکت مادر،شرکتهای تابعه ووابسته وحسابهای تلفیقیگروه شرکتها
۸)موجودی نقدوحسابهای بانکی
۹)وضعیت مالیاتی شرکت وذخیره مالیات بردرآمد
۱۰)حسابهاواسنادپرداختنی
۱۱)حقوق صاحبان سهام
۱۲)سودوزیان
۱۳)حسابرسی ضمنی
۱۴)خلاصه نقاط ضعف کنترلهای داخلی وگزارش مدیریت
۱۵)حسابهای انتظامی ،ترازآزمایشی ،تعدیلات وحسابهای نهایی
۱۶)متفرقه
پرونده مذکورباید به ترتیبی تقسیم گردد که نتایج تمام رسیدگیها،فرمهاویادداشتهای حسابرسی مربوط به هرسرفصل بشرح فوق درقسمت مربوط درج وتمام فرمهاویادداشتهای حسابرسی بهم مرتبط باشدبنابراین هرقسمت پرونده جاری بایدبه ترتیبی تهیه شده باشد که هرکدام موسسه حسابرسی حتی پس ازچندسال اگرباین پرونده مراجعه کندبتواندبه قلم موردنظردست یافته واطلاعات موردنیازراکسب نماید.مثلااگربخواهدبداندرسیدگی درموردمانده بدهکاران درترازنامه ۷سال قبل شرکت “الف”چگونه بوده است بتواندبلافاصله اول قسمت مربوط به بدهکاران راپیدانموده وبعداقلام تشکیل دهنده مانده بدهکاران راکه جمع آنها درهمان صفحه به مانده مندرج درترازنامه می رسدراپیداکندوآنگاه درفرمها ویادداشتهای ضمینه که همگی آنهابطورمرتب وصحیح به فرم اولی بایکدیگرارتباط پیدامی کنداظهارنظرنماید.
ملاحظه می شودکه یکی ازمهمترین اقداماتی که امروزدرحسابرسی بعمل می آید درمرحله اول جمع آوری اطلاعات ،اسنادوتوضیحات کافی درموردهرقلم موردرسیدگی ودرمرحله دوم ربط وضبط این اطلاعات واسنادوتوضیحات به یکدیگراست به نحوی که درآینده بتوان ازآنهااستفاده نمودوگزارش حسابرسی وهرنوع اظهارنظری که حسابرس ارائه می نمایدراباآنهابه حقایق صحیح ودردسترس تهیه نمود،بعلاوه اطلاعات مربوط به مدارک واسنادوتوضیحات دریافت شده رابنحوی طبقه بندی،ضبط وبه یکدیگرمرتبط ومربوط نمایدتادرصورت لزوم ازگزارش ونظرات ارائه شده ودرهرمرجعی بتوان دفاع کردتاحسابرس نیز به جرم غفلت وسهل انگاری درانجام وظایف حرفه ای مقصرشناخته نشود.
“پرونده دائمی حسابرسی”
معمولا مدارک ذیل درپرونده دائمی درج گردیده وهرسال باتوجه به اطلاعات جدیدوتغییرات ایجادشده تکمیل ویااصلاح میگردد:
۱)مشخصات وتاریخچه شامل:فرم تکمیل شده خلاصه مشخصات شرکت،تاریخچه شرکت ازبدوتاسیس ،مدارک مربوط به ثبت شرکت،روزنامه رسمی درموردتاسیس شرکت،شرح محدودیتهاوتسهیلات شرکت،شرح زمینه های اصلی فعالیتهای شرکت،نام عرضه کنندگان محصولات مشابه،نام شرکت مادرشرکتهای تابعه ووابسته.
۲)اساسنامه :اساسنامه،شرکتنامه،روزنامه رسمی راجع به تغییرات اساسنامه نام روزنامه کثیرالانتشار.
۳)سرمایه:لیست سهامداران به تفکیک نوع سهام وتعداد سهام متعلقه،تغییرات سهامداران.
۴)قراردادهای بلندمدت:صورت خلاصه اسناد مالکیت،قراردادسهم الشرکه،قراردادوام،قراردادهای اعتبارات بانکی،قراردادهای عمده پیمانکاری،قراردادهای عمده خریدوفروش.
۵)سازمان:نمودارسازمانی،شرح وظایف واختیارات،امضاهای مجاز،اسامی اعضای هیئت مدیره ،مدیران موظف،بازرسان ،حسابرسان ووکیل شرکت،لیست مقایسه ای تعدادکارکنان شرکت به تفکیک واحدها.
۶)صورتجلسات:صورتجلسات مجامع عمومی (فوق العاده؛عادی،خاص)خلاصه نکات عمده صورتجلسات هیئت مدیره.
۷)خلاصه روشهای عمده حسابداری:درموردنرخهای مصوب وروشهای استهلاک،نحوه قیمت گذاری موجودی کالا،نحوه عمل درموردذخیره مزایای پایان خدمت،نحوه عمل درموردتسعیرنرخ ارز.
۸)سیستمهای مالی:نمودارگردش عملیات وشرح سیستم،کاربرگهای مربوط به کنترل صحت سیستم ،نمونه فرمهای مورداستفاده شرکت،سرفصلهای حساب وکدهای مربوط،دستورالعملهای حسابداری،لیست انواع دفاتر مورد استفاده.
۹)کنترلهای داخلی:پرسشنامه کنترلهای داخلی ،نامه های مدیریت ۵سال اخیر.
۱۰)سوابق مالی:جدول مقایسه ای سودوزیان ،نکات قابل توجه ازبدوانتخاب موسسه بعنوان حسابرس صورتهای مالی ۵سال اخیر.
۱۱)اقدامات اولیه:رونوشت معرفی نامه های ارسالی برای بانکها،شرح اقدامات اولیه موردلزوم درموردرسیدگی به حسابهاازقبیل لزوم شمارش صندوق درتاریخ ترازنامه،لزوم شمارش اسناددریافتنی موجوددرشرکت وسهام بی نام سایرشرکتهاولزوم ارسال نامه تاییدیه جهت بدهکاران وغیره.
۱۲)متفرقه:لیست پرونده های جاری حسابرسی،سوابق ارزیابی دارائیها ،سوابق مربوط به بیمه،سایراطلاعات موردنیاز.

|

Read more: http://www.forum.tasavi.ir/index.php?PHPSESSID=442cb697893a284a5ee9d63de8e67500&topic=2060.0#ixzz3ksHExLMg

دانلود پکیج کامل چک لیستهای پرونده دائم حسابرسی

فرمهای پرونده دائمی