چگونگی رسیدگی ممیز مالیاتی به مالیات بر حقوق

عدم ارایه لیست حقوق توسط پرداخت‌کنندگان حقوق در موعد مقرر و یا تسلیم برخلاف واقع، موجب تعلق جریمه معادل دو درصد حقوق پرداختی خواهدشد. (ماده ۱۹۷)

عدم کسر و ایصال بموقع مالیات حقوق توسط پرداخت‌کنندگان حقوق، مشمول جریمه معادل ۱۰درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و  دو و نیم درصد مالیات به ازای هرماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت خواهدشد. (ماده ۱۹۹) .

📍مطلع باشید که ممیز مالیاتی رسیدگی در هنگام بررسی حقوق و دستمزد به شکل زیر عمل میکند؛
۱- جمع مبلغ حقوق و دستمزد مندرج در اظهار نامه مالیات بر عملکرد را مشاهده نموده که این مبلغ بایستی با جمع ۱۲ برگ فهرست  خلاصه لیست ماهانه ارسالی به دارایی برابر باشد.

۲-دو مبلغ بالا نیز بایستی با حقوق و دستمزد ثبت شده در دفاتر برابر باشد.

تبصره: اگر مغایرت احتمالی بین سه عدد فوق ، ناشی از بیمه سهم کارفرما باشد مورد قبول است.

۳-فهرست حقوق ارسالی به تامین اجتماعی را با فهرست ارسالی به دارایی مقایسه نموده و اقلام مشمول مالیات و مشمول بیمه را مقایسه مینماید.

ممیز در نهایت با مشاهده مغایرت احتمالی یا دیرکرد پرداخت مازاد بر ۳۰ روز (از سال ۹۵ تاپایان ماه بعد) مهلت قانونی، اقدام به صدور برگ مطالبه مالیات حقوق مینماید.
برگ مطالبه شامل دو قسمت اصل مالیات و جرائم میباشد.

📍میتوانید تا ۳۰ روز  پس از ابلاغ برگ مطالبه به آن اعتراض کنید اما اگر  بدون اعتراض ، اقدام به پرداخت اصل مالیات نمایید ؛ به طور خودکار ۸۰% جرایم بخشیده خواهد شد.

همیشه قبل از اعتراض، پرونده رسیدگی مالیاتی را مطالعه نموده و از نحوه محاسبه مالیات حقوق تشخیصی توسط ممیز آگاهی یابید .

👌گاهی اوقات بهتر است به برگ مطالبه مالیات حقوق اعتراض نشده و با استفاده از ۸۰% بخشودگی دریافتی، پرونده مختومه شود.