همه چیز در مورد برگ دعوت هیات(تعیین,تغییروابلاغ وقت رسیدگی, ارسال پرونده )

 

فاصله بین ابلاغ برگ دعوت مالیاتی تا تشکیل هیات نباید کمتر از ۱۰ روز باشد

بند ۱۲ – تنظیم برگ دعوت در سه نسخه

برگ دعوت تعیین وقت شده هیات حل اختلاف مالیاتی در سه نسخه تنظیم که نسخه دوم پس ازابلاغ به مودی جهت اعلام تعیین زمان تشکیل هیات به امور مالیاتی مربوط ارسال می گردد .

بند ۱۳ – تعیین وقت هیات

دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس ازدریافت اعتراض مودی نسبت به تعیین وقت وابلاغ برگ دعوت مربوط که متضمن تعیین زمان و مکان و ساعت تشکیل هیات است اقدام نماید .

بند ۱۴- ابلاغ وقت رسیدگی به مودی با رعایت حداقل فاصله زمانی

وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده . جهت حضور مودی یا نماینده وی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی توسط دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی به آنها ابلاغ می گردد . (فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیات نباید کمتر از ۱۰ روز باشد مگربه درخواست مودی وموافقت هیات حل اختلاف مالیاتی بدیهی است روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.)

بند ۱۵ – اطلاع تاریخ تشکیل جلسه به اعضاء هیات

دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی موظف است . پس از تعیین وقت . تاریخ تعیین شده را حداکثر تا یک هفته قبل ازتشکیل جلسه جهت حضوراعضاکتباًبه اطلاع آنان برساند

تبصره – هرگاه مودی طی درخواست کتبی و جداگانه برابر فرم مربوط . تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بنماید با موافقت مسئول امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی . رسیدگی خارج از نوبت توسط هیات حل اختلاف مالیاتی صورت خواهد پذیرفت .

بند ۱۶- ابلاغ وقت رسیدگی به وراث در صورت فوت مودی

در صورت فوت مودی کلیه حقوق و تکالیف مربوط به چگونگی رسیدگی به اعتراض مودی به وراث او منتقل می شود در اینصورت اوقات رسیدگی هیات باید به همه وراث ابلاغ شود .
عدم حضور وراث، وکیل یا نماینده قانونی آنها مانع از رسیدگی هیات نمی باشد .

تبصره – درمواردفوت یاعزل واستعفای وکیل یاممنوعیت ازوکالت وکیل رسیدگی به اعتراض مودی به تاخیر نخواهد افتاد .

بند ۱۷- تجدید وقت جلسات هیات
هر گاه به هر علتی هیات حل اختلاف مالیاتی در وقت مقرر تشکیل نگردد لازم است ظرف مدت یک هفته . وقت جلسه بعدی به مودی و واحد مالیاتی ابلاغ شود .

بند ۱۸ – تغییر زمان جلسه رسیدگی

تعویق زمان جلسه رسیدگی هیات بنا به درخواست کتبی مودی برابر فرم مربوط و با تسلیم مدارک و دلایل موجه پس ازبررسی مسئول دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی فقط برای یکبارمجازخواهد بود . (درموارد استثناء تمدید مهلت رسیدگی منوط به موافقت مدیرکل مربوطه خواهد بود . )

تبصره – حکم این ماده شامل مواردی که عدم تشکیل جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی به دلیل عدم رعایت تبصره ۱ ماده ۲۴۴ ق.م.م باشد . نخواهد بود .

بند ۱۹ – مهلت ارسال پرونده به هیات حل اختلاف

اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است ظرف مدت ۷۲ ساعت قبل از تشکیل جلسه پرونده را متضمن معرفی نماینده اداره جهت شرکت در هیات به انضمام ادله قانونی در پاسخ به اعتراض مودی کتباً در قبال اخذ رسید به دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی تسلیم نماید

بند ۲۰ – نقص در پرونده

قبل از تشکیل جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی بررسی لازم توسط دبیرخانه صورت گرفته و چنانچه موارد نقص درپرونده مشاهده شودپرونده مذکوربدون طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی به قسمت مربوط ارسال تا نسبت به رفع نقص و اعاده آن اقدام لازم صورت پذیرد .

بند ۲۱ – تشکیل جلسه خارج از وقت اداری

جلسات هیات با توجه به حجم کار و بنا به ضرورت و کسب موافقت دفتر نظارت بر هیاتهای حل اختلاف مالیاتی می تواند خارج از وقت اداری تشکیل شود .