گزیده نکات برجسته استاندارد های حسابداری ایران

فرایند تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری، فرایندی‌ مستمر و پویاست‌ که‌ در واکنش‌ به‌ تغییر شرایط‌ و تحولات‌ محیط‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای‌ موجود یا تدوین‌ استانداردهای‌ جدید را ایجاب‌ می‌کند. در این‌ فرایند یکی‌ از سیاستهای‌ اصلی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ استفاده از استانداردهای حسابداری مراجع حرفه‌ای معتبر بویژه استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌ در تدوین استانداردهای حسابداری با درنظرگرفتن شرایط داخلی کشور است.ولی با این وجود به دلیل ثقیل بودن جملات این مجمع استانداردها برای فهم و درک بهتر این استاندارد سعی شده گزیده نکات برجسته آن در یک جا به زبان ساده تر جمع گردد.

فایل دانلود گزیده نکات برجسته استاندارد های حسابداری ایران

گزیده نکات برجسته استاندارد های حسابداری