دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دادرﺳﻰ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ

 

ﻓﺮاﻳﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺟرای ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺆدﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻫﻤﻮاره از دغدغه های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.بدین سبب در ادامه تغییرات پیش گفته،تفکر بازنگری و اصلاح روش ها و سیستم هیات های حل اختلاف مالیاتی در ساختار و اجراء (که از گام های مهم و اساسی سازمان می باشد)را مورد توجه قرار داده و مجموعه ای از اصول و مقررات و رویه ها در فرآیند رسیدگی،تحت عنوان دستورالعمل دادرسی مالیاتی به زینت طبع آراسته شده است تا اجرای آن موجب تحقق هر چه بیشتر عدالت و انتظام امور و تسریع در فرآیند رسیدگی به اختلاف مالیاتی شود.

از آنجایی که تنظیم این دستورالعمل برای اولین بار در سازمان امور مالیاتی کشور صورت پذیرفته،نظرات صاحب نظران محترم موجب هر چه پربارتر شدن این مجموعه در آینده خواهد شد.لذا دفتر نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی مستقر در ستاد سازمانپذیرای نظراتارزنده عزیزان در ارائه پیشنهادات خواهد بود.

برای دانلود متن کامل  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دادرﺳﻰ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ روی لینک زیر کلیک کنید:

دستورالعمل%۲۰دادرسی%۲۰مالیاتی