آرشیو ماهیانه : آذر ۱۳۹۴

جلسه اول و دوم بررسی موارد خاص

جلسه اول و دوم بررسی موارد خاص
بررسی موارد خاص

به نام خدا
بررسی موارد خاص

رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی: در این مبحث به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که چه ارتباطی بین توسعه نظام مالی و رشد اقتصادی وجود دارد،آیا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است یا یک معلول به شمار می رود؟
درصد تغییرات GDP به صورت سالانه رشد اقتصادی را نشان می دهد؟

توسعه مالی:در دو حوزه بازار پول و سرمایه به طور جداگانه اندازه گیری می شود
جلسه اول و دوم بررسی موارد خاص
بررسی موارد خاص

به نام خدا
بررسی موارد خاص

رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی: در این مبحث به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که چه ارتباطی بین توسعه نظام مالی و رشد اقتصادی وجود دارد،آیا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است یا یک معلول به شمار می رود؟
درصد تغییرات GDP به صورت سالانه رشد اقتصادی را نشان می دهد؟

توسعه مالی:در دو حوزه بازار پول و سرمایه به طور جداگانه اندازه گیری می شود

جلسه اول سرمایه گذاری پیشرفته دکتر نجفی

ریسک و بازده

نرخ بازده موثر سالانه EAR

نرخ بهره پیوسته

نرخ بازده اسمی و نرخ بازده واقعی

نرخ بازده اسمی متشکل از ۲ جزء و برخی از موارد ۳ جزء است.که عبارتند از نرخ سود واقعی به اضافه نرخ تورم (گاهی اوقات صرف ریسک هم به عنوان جزیی از بازده در محاسبات لحاظ می شود)بنابراین نرخ بازده واقعی در شکل محاسباتی خود عبارتست از:

R≈R-I

=rنرخ بازده واقعی

=Rنرخ بازده اسمی

=Iتورم

محاسبه بازده مورد انتظار

برای محاسبه بازده مورد انتظار یک سهم باید سناریو ها یا حالت های مختلف محتمل را در نظر بگیریم و به هر یک وزن دهیم برای هر حالت یک بازدهی محاسبه کنیم و سپس وزنها را در بازدهی هر حالت ضرب کنیم سپس همه را با هم جمع کرده به بازده مورد انتظار می رسیم به طور خلاصه فرمول محاسبه به شرح زیر است

ریسک مورد انتظار

برای اندازه گیری ریسک معمولاً از معیارهای پراکندگی استفاده می شود.مهمترین ابزار پراکندگی واریانس است که از آن جذر بگیریم انحراف معیار را به ما می دهد.

معمولاً در ادبیات مدیریت مالی و سرمایه گذاری برای نشان دادن ریسک از انحراف معیار استفاده می شود.که برای محاسبه آن