آرشیو ماهیانه : اسفند ۱۳۹۴

نکات اساسی در خصوص مالیات بر درآمد املاک

نکات اساسی در خصوص مالیات بر درآمد املاک

مالیات بر درآمد املاک
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بی شک آگاهی مودیان از قانون مالیات های مستقیم کمک شایانی به آنان درعمل به وظایف قانونی و بهره مندی از تسهیلاتی که قانون برای مودیان در نظر گرفته می نماید. مضاف بر اینکه عدم انجام تکالیف فوق موجب تعلق جرایم و محرومیت از معافیت های مالیاتی نیز می گردد. از این رو در این بخش به اهم وظایف مودیان مشمول مالیات بر درآمد املاک (که در مواد ۵۲ لغایت ۸۰ قانون مالیات های مستقیم آمده است)با ذکر مواد و بندهای مهم آن خواهیم پرداخت.

نکات اساسی در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

نکات اساسی در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مودیان مالیاتی جهت بهره مندی از تسهیلات و مزایای در نظرگرفته شده در قانون ، موظف به انجام تکالیف قانونی هستند زیرا عدم رعایت تکالیف فوق موجب تعلق جرایم و محرومیت از معافیت های مالیاتی برای آنان خواهد شد. از اینرو در این قسمت به بررسی پاره ای از مواد و بندهای مهم قانونی در بخش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می پردازیم.

راهنمای کاربردی قانون مالیات بر ارزش افزوده

راهنمای کاربردی قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه و فروش کلیه کالاها، همچنین واردات و صادرات آنها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد. بنابراین، به جز کالاهای معاف، کلیه کالاها مشمول اخذ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده خواهند شد.

الگوریتم های کارا در برنامه ریزی خطی با مثال های کاربردی و حل مسائل

روش شباهت به گزینه ایده آل توسط یون و هوانگ در سال ۱۹۸۱ ارائه شده که مورد استقبال محققین و کاربران مختلف واقع شد.در این روش گزینه ها بر اساس شباهت به حل ایده آل رتبه بندی می شوند.به طوری که هرچه گزینه شبیه تر به حل ایده آل باشد،رتبه بیشتری دارد.این روش تصمیم گیری از پشتوانه ریاضی قوی برخوردار است و همانند بسیاری از روش ها علمی،دانستن و رعایت مفروضات،محدوده و شرایط اعتبار قوانین و صحت فرمولهای پیشنهادی،محدوده و شرایط اعتبار قوانین و صحت فرمول های پیشنهادی،محدوده دقت نتایج و شرایط قابل قبول بودن جواب ها بسیار حائز اهمیت است.

مروری بر روش های حل مسائل برنامه ریزی خطی با مثال های کاربردی

عبارت است از تخصیص منابع محدود به یک سری فعالیت از قبل تعریف شده جهت افزایش بازدهی و یافتن بهترین راه بهینه جهت حل مساله مورد نظر. در واقع برنامه ریزی خطی نوع ساده ای از مدل برنامه ریزی ریاضی می باشد که بهترین گزینه را از میان روشهای ممکن انتخاب میکند. در برنامه ریزی خطی تابع هدف محدودیتهای مساله همگی به صورت خطی نمایش داده می شوند. ویژگی های کلی برنامه ریزی خطی به شرح ذیل میباشد