حداقل دستمزد سال ۹۴

با نزدیک شدن به موعد تحویل بودجه تعیین حداقل دستمزد سال آینده یکی از مهم ترین موضوعات بودجه ای است که مطرح می شود و همیشه هم این موضوع دچار حاشیه های مختلفی شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آریا، با توجه به این موضوع که در چندین سال گذشته تورم کمر شکنی بر مردم وارد شده است، مردم نیز این انتظار را دارند که همگام با تورم میزان حقوق آن ها نیز افزایش پیدا کند، اما این امر در چندین سال گذشته محقق نشده است.
با نگاهی به فرآیند تعیین دستمزد طی سال های ۱۳۸۰ تاکنون می توان مشاهده نمود که طی سال های ۹۱ و ۹۲ بیشترین درصد افزایش حداق دستمزد به میزان ۲۵ درصد صورت گرفته است. این در حالی است طی این سال هادستمزدها متناسب با افزایش تورم زیاد نشده است.  با این همه علی ربیعی وزیر کار افزایش دستمزد سال ۹۴ را منوط به میزان نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها
می داند و می گوید: در بحث تعیین دستمزد ملاک ما سبد خانوار و شاخص تورم است.
بر اساس این گزارش، وی ادامه داد: امسال بالای ۲۸٫۵ درصد افزایش دستمزد را در سطوح مختلف تجربه کردیم، درست است که دستمزد سال ۱۳۹۳، ۲۵ درصد افزایش یافته ولی وقتی در سایر سطوح مزد برویم با در نظر گرفتن دیگر مزایا ۲۸٫۵ درصد افزایش یافته است.
ربیعی ادامه داد: امسال در بخش کارمندان دولت ۲۰ درصد و در بخش کارگری ۲۵ درصد افزایش دستمزدها را شاهد بودیم به نحوی که اکنون مجموعه دریافتی یک کارگر حدود یک میلیون تومان است و اگر حداقل دستمزد‌ها را با سایر مزایا در نظر بگیریم رقم بدی نیست، اما در تلاشیم تا سطح اشتغال را بالا ببریم تا نظام کارفرمایی ما هم جان بگیرد.
به نظر می رسد برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ نیز مطابق سال های گذشته عمل شودو حداکثر افزایش در حدود ۱۷ درصد خواهد بود.
آخرین افزایشی که برای حقوق کارگران در نظر گرفته شد، مربوط به سال جاری است که با وجود نرخ تورم ۳۳٫‌۷ درصدی بهمن ۹۲، ‌افزایش حقوق امسال به میزان ۲۵ درصد در نظر گرفته شد که البته این میزان افزایش با مزایای جانبی  تا ۲۸٫‌۵ درصد نیز قابل محاسبه است.
این گزارش حاکیست،حال اگر روش چانه‌زنی برای افزایش مزد سال آینده کارگران پا برجا باشد، ‌افزایش دستمزد‌ها بر مبنای نرخ تورم نیز دوباره مطرح خواهد بود؛ اما این بار نیز این روش تعیین دستمزد‌ها به ضرر کارگران خواهد بود، زیرا نرخ تورم در ماه‌های اخیر کاهش یافته و نسبت به ابتدای امسال ۱۱ درصد افت نشان می‌دهد.
همچنین تعیین افزایش دستمزد سال آینده با توجه به نرخ تورم بهمن ماه امسال ـ که احتمالا بین ۱۵ تا ۱۷ درصد خواهد بود. اگر فرض کنیم نرخ تورم در ماه‌های آینده دوباره کاهش نیابد ـ که بنا به روال طی شده در سال جاری‌، این فرض بعید است ـ بنابراین در شرایط فعلی که نرخ تورم به ۱۹٫‌۴ درصد کاهش یافته، میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران بدون در نظر گرفتن افزایش‌های احتمالی حق مسکن، حق بن، حق اولاد، سنوات و سایر مزایای جانبی مزد ۱۱۸ هزارتومان خواهد بود.
در ادامه جدول میزان افزایش حداقل  دستمزد طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ می آید:

سال

حداقل دستمزد (تومان)

افزایش نسبت به سال قبل (درصد)

۱۳۸۰

۵۶۷۹۰

۲۴

۱۳۸۱

۶۹۸۴۶

۲۳

۱۳۸۲

۸۵۳۳۸

۲۳

۱۳۸۳

۱۰۶۶۰۲

۲۳

۱۳۸۴

۱۲۲۵۹۲

۱۴

۱۳۸۵

۱۵۰۰۰۰

۱۸

۱۳۸۶

۱۸۳۰۰۰

۲۲

۱۳۸۷

۲۱۹۶۰۰

۱۷

۱۳۸۸

۲۶۳۵۲۰

۱۷

۱۳۸۹

۳۰۳۰۰۰

۱۳

۱۳۹۰

۳۳۰۳۰۰

۹

۱۳۹۱

۳۸۹۷۰۰

۱۸

۱۳۹۲

۴۸۷۱۲۵

۲۵

۱۳۹۳

۶۰۹۰۰۰

۲۵

۱۳۹۴

۷۲۷۰۰۰

۱۷