امکان تهاتر بدهی های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات ایشان از شرکتهای دولتی فراهم شد

امکان تهاتر بدهی های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات ایشان از شرکتهای دولتی فراهم شد به پیوست آیین نامه اجرایی ماده ( ۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

دستورالعمل بازرسی از دفاتر قانونی و نحوه محاسبه حق بیمه آندستورالعمل بازرسی از دفاتر قانونی و نحوه محاسبه حق بیمه آن

دستورالعمل بازرسی از دفاتر قانونی و نحوه محاسبه حق بیمه آن بخشنامه شماره ۱۱ جدید درآمد به منظور ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از اعمال سلیقه در انجام بازرسی از دفاتر قانونی و تسهیل محاسبه حق بیمه بر اساس گزارش بازرسی دفاتر قانونی این بخشنامه جایگزین بخشنامه ۱۱۲ درآمد میگردد و در این راستا کلیه اشخاص […]

نحوه رسیدگی در فرآیند رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده در زمان علی الراسی دفاتر چگونه است

نحوه رسیدگی در فرآیند رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده در زمان علی الراسی دفاتر چگونه است در فرآیند رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده ، اگر درآمد مشمول مالیات عملکرد که قطعی شده باشد (به هر دلیل مثل برآورد به دلیل علی الراس) بیشتر از درآمد مشمول مالیات ابرازی باشد، مبلغ بیشتر بعنوان مبنای ارزش افزوده قرار میگیرد؟

شرائط پرداخت کمک هزینه ازدواج چیست؟

شرائط پرداخت کمک هزینه ازدواج چیست؟بر اساس قوانین و مقرارت سازمان تأمین اجتماعی در صورتی که بیمه شده در ۵ سال پیش از ازدواج حداقل حق بیمه ۷۲۰ روز کار را به شعبه تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشد، مشمول دریافت این تعهد کوتاه مدت می شود.

تحلیل و راهکارهای جلوگیری از جرائم ارزش افزوده

تحلیل و راهکارهای جلوگیری از جرائم ارزش افزوده عدم صدور صورتحساب موجب جریمه ای معادل یک برابر مالیات متعلق میشود یعنی اگر فروش شرکت شما ۱۰۰میلیون تومان بوده و ارزش افزوده آن بدون احتساب ارزش افزوده پرداختی ۹ میلیون تومان شود ، اگر فاکتور فروش کالا و خدمات نداشته باشید یا ارائه نکنید ؛ ۹ میلیون تومان دیگر جریمه میشوید.