حداقل دستمزد سال ۹۴

با نزدیک شدن به موعد تحویل بودجه تعیین حداقل دستمزد سال آینده یکی از مهم ترین موضوعات بودجه ای است که مطرح می شود و همیشه هم این موضوع دچار حاشیه های مختلفی شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آریا، با توجه به این موضوع که در چندین سال گذشته تورم کمر شکنی بر مردم وارد شده است، مردم نیز این انتظار را دارند که همگام با تورم میزان حقوق آن ها نیز افزایش پیدا کند، اما این امر در چندین سال گذشته محقق نشده است.
با نگاهی به فرآیند تعیین دستمزد طی سال های ۱۳۸۰ تاکنون می توان مشاهده نمود که طی سال های ۹۱ و ۹۲ بیشترین درصد افزایش حداق دستمزد به میزان ۲۵ درصد صورت گرفته است. این در حالی است طی این سال هادستمزدها متناسب با افزایش تورم زیاد نشده است. با این همه علی ربیعی وزیر کار افزایش دستمزد سال ۹۴ را منوط به میزان نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها
می داند و می گوید: در بحث تعیین دستمزد ملاک ما سبد خانوار و شاخص تورم است.