مشاوره مالیاتی رایگان

مشاوره مالیاتی رایگان

مشاوره مالیاتی رایگان مشاوره مالیاتی مشاوره مالیاتی رایگان شرکت ADA :تیم مشاوره ما با کمک تخصصی رایگان به مالیات دهندگان که نیاز به کمک دارند،برای حل مشکلات مالیاتی خود نظیر رسیدگی های مالیاتی و ارزش افزوده و مشاوره در تهیه لوایح مالیاتی برای هیئت های حل اختلاف مالیاتی به مودیان خدمات مشاوره ای رایگان ارائه […]

حسابداری مطالبات مشکوک الوصول

حسابداری مطالبات مشکوک الوصول

حسابداری مطالبات مشکوک الوصول

در ابتدا به چگونگی ایجاد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ومطالبات سوخت شده در پایان دوره مالی می پردازیم.مطالبات ازنظر امکان وصول یا عدم وصول به ۳ دسته تقسیم میشود :

الف- حتمی الوصول : حتما وصول می شوند وامکان عدم وصول آنها صفر است.

ب – لاوصول : امکان وصول آنها تقریبا صفر وناممکن است.

ج – مشکوک الوصول :دروصول یاعدم وصول آنها مشکوک ومردودیم.

مراحل انجام ثبت نام برای پلمپ دفاتر تجاری برای سال ۹۷

مراحل انجام ثبت نام برای پلمپ دفاتر تجاری برای سال ۹۷

مراحل انجام ثبت نام برای پلمپ دفاتر تجاری برای سال ۹۷ در ابتدا وارد سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir شده و اطلاعات کلی که مربوط به شروع سال مالی که دفتر برای آن سال تهیه می شود و شماره موبایل و شماره ثابت را کامل کرده و وارد مرحله بعد می شوید

تهیه گزارش حسابرسی داخلی

تهیه گزارش حسابرسی داخلی
حسابرس داخلی

حسابرسی داخلی طبق بیانیهٔ حرفه‌ایی انجمن حسابرسان داخلی بدین صورت تعریف شده است: حسابرسی داخلی، واحد ارزیابی مستقلی است که جهت آزمون و ارزیابی فعالیت‌های سازمان در داخل سازمان ایجاد می‌شود. گر چه حسابرسان داخلی در استخدام سازمان هستند اما باید مستقل از دوایر مورد رسیدگی باشند که از آن به عنوان استقلال سازمانی یاد می‌شود. به همین دلیل این گروه از حسابرسان در بسیاری از شرکت‌ها به طور مستقیم به کمیتهٔ حسابرسی و یا هیأت مدیرهٔ شرکت گزارش می‌دهند.

تهیه گزارش حسابرسی عملیاتی

تهیه گزارش حسابرسی عملیاتیتعریف حسابرسی عملیاتی از دیدگاه کمیتهٔ ویژهٔ حسابرسی عملیاتی و مدیریت (وابسته به انجمن حسابداران رسمی آمریکا) البته با اندکی دخل و تصرف به شرح زیر است: حسابرسی عملیاتی عبارت است از بررسی بسامان فعالیت‌های سازمان یا بخش معینی از آن در ارتباط با اهداف تعیین شده. هدف اصلی حسابرسی عملیاتی، ارزیابی رعایتِ «صرفه اقتصادی» هنگام تهیه منابع و ارزیابی «کارآیی» عملیات هنگام اسنفاده از منابع و «اثربخشیِ» عملیات برای نیل به اهداف از قبل تعیین شده، تشخیص فرصت‌های بهبود عملیات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مدیران سازمان ست.