تامین نیروی انسانی

تامین نیروی انسانی

امروزه نیروی انسانی به عنوان مهمترین عنصر در امر برنامه ریزی ،
سازماندهی،هدایت،نظارت و کنترل ،نقش با اهمیتی در پیشبرد
اهداف هر سازمان ایفا می کند.