تهیه گزارش حسابرسی مالی

تهیه گزارش حسابرسی مالی   ۱-چه شرکتهایی ملزم به تهیه گزارش حسابرسی مالی هستند؟ ۲-چه تفاوتی بین حسابرسی مالی،مالیاتی،عملیاتی و داخلی وجود دارد؟ ۱)نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص ملزم به تسلیم گزارش حسابرسی مالی در اجرای تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۸۸ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد با عنایت به ماده (۲) آئین نامه […]