تحریر دفاتر قانونی

تحریر دفاتر قانونی ۱-مشخصات دفاتر قانونی چیست؟
۲-چه کسانی مشمول نگهداری دفاتر قانونی می باشند؟
۳-نحوه تنظیم ، تحریر و نگهداری دفاتر قانونی؟
۴-موارد رد دفاتر؟
۵-موارد بی اعتباری دفاترو تشخیص علی الراسی؟