حسابداری مطالبات مشکوک الوصول

حسابداری مطالبات مشکوک الوصول

حسابداری مطالبات مشکوک الوصول

در ابتدا به چگونگی ایجاد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ومطالبات سوخت شده در پایان دوره مالی می پردازیم.مطالبات ازنظر امکان وصول یا عدم وصول به ۳ دسته تقسیم میشود :

الف- حتمی الوصول : حتما وصول می شوند وامکان عدم وصول آنها صفر است.

ب – لاوصول : امکان وصول آنها تقریبا صفر وناممکن است.

ج – مشکوک الوصول :دروصول یاعدم وصول آنها مشکوک ومردودیم.