الگوریتم های کارا در برنامه ریزی خطی با مثال های کاربردی و حل مسائل

روش شباهت به گزینه ایده آل توسط یون و هوانگ در سال ۱۹۸۱ ارائه شده که مورد استقبال محققین و کاربران مختلف واقع شد.در این روش گزینه ها بر اساس شباهت به حل ایده آل رتبه بندی می شوند.به طوری که هرچه گزینه شبیه تر به حل ایده آل باشد،رتبه بیشتری دارد.این روش تصمیم گیری از پشتوانه ریاضی قوی برخوردار است و همانند بسیاری از روش ها علمی،دانستن و رعایت مفروضات،محدوده و شرایط اعتبار قوانین و صحت فرمولهای پیشنهادی،محدوده و شرایط اعتبار قوانین و صحت فرمول های پیشنهادی،محدوده دقت نتایج و شرایط قابل قبول بودن جواب ها بسیار حائز اهمیت است.

مروری بر روش های حل مسائل برنامه ریزی خطی با مثال های کاربردی

عبارت است از تخصیص منابع محدود به یک سری فعالیت از قبل تعریف شده جهت افزایش بازدهی و یافتن بهترین راه بهینه جهت حل مساله مورد نظر. در واقع برنامه ریزی خطی نوع ساده ای از مدل برنامه ریزی ریاضی می باشد که بهترین گزینه را از میان روشهای ممکن انتخاب میکند. در برنامه ریزی خطی تابع هدف محدودیتهای مساله همگی به صورت خطی نمایش داده می شوند. ویژگی های کلی برنامه ریزی خطی به شرح ذیل میباشد

آنچه کارفرمایان باید درباره قانون کار بدانند

فوق العاده نوبت کاری :

در صورتی که نوبت کار کارگر در صبح و عصر واقع شود ۱۰ درصد حقوق ماهانه خود را علاوه بر حقوق به عنوان فو ق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد ۲- در صورتیکه نوبت کار کارگر در صبح و عصر و شب واقع شود ۱۵ درصد حقوق ماهانه خود ار علاوه بر حقوق به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد ۳- در صورتیکه نوبت کار کارگر در صبح و شب یا عصر و شب واقع شود ۲۲/۵ در صد حقوق ماهانه خود ار علاوه بر حقوق به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.
اضافه کاری :

در شرایط عادی هر کارگر می تواند روزانه ۴ ساعت اضافه کار انجام دهد ۲- اضافه کار باید با توافق طرفین باشد ۳- میزان فوق العاده اضافه کار ۴۰ در صد اضافه بر مزد هر ساعت کارعادی می باشد.
بیمه :

کلیه کارفرمایان کارگاهها ی مشول قانون کار جمهوری اسلامی ایران مکلف اند بر اساس قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و در صورت استکناف با توجه به ماده ۱۸۳ قانون فوق الذکر با آنها رفتار خواهد شد.

قرارداد کارآموزی توام با کار

به موجب بند ب ماده ۱۱۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸ دستورالعمل شرایط پذیرش،حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توام با کار که به طور اختصار دستورالعمل نامیده می شود،این قرارداد بین کارفرما و کارآموز به منظور کارآموزی توام با کار منعقد می شود.

تعهدات کارفرما

۱-کارفرما متعهد است نسبت به آموزش توام با کار ،کارآموز در حرفه و طبق استاندارد آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،اقدام نماید

۲- کارفرما متعهد می شود وفق ترتیب مقرر در ماده ۱۵ دستورالعمل ،کارآموز را در مدت قرارداد بیمه نماید

۳-کارفرما متعهد است مزد کارآموز را به میزان روزانه …. ریال به وی پرداخت نماید،ترتیب پرداخت مزد با توجه به آنچه در قانون کار آمده است می باشد

تبصره:مزد پرداختی در هر حال کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای کارآموزیتوام با کار نخواهد بود.

۴-مدت ساعت کارآموزی توام با کار در هر روز …… ساعت خواهد بودو این ساعت الزاما باید در خلال ساعت کار عادی کارگاه باشد
دستورالعمل کار آموزی توام با کار

اکسل محاسبه عیدی و سنوات-با فرمولهای مربوط به سال ۹۴

متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹->قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌

قانون تامین اجتماعی شماره:***-*** موضوع:قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌
لایحه اصلاحی قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران مصوب مورخ ۳۰/۵/۷۰

لایحه اصلاح لایحه قانون تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین سابق ، مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹
ماده واحده – کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد ، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند . مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند .
تبصره۱- مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید .
تبصره۲- در کارگاههائی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند. عرف کارگاه معتبر خواهد بود . تبصره۳- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در فصل حل اختلاف قانون کار است .
تبصره۴- این قانون از تاریخ تصویب ، جایگزین لایحه قانونی تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین سابق مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می گردد.

قرارداد اشتغال به کار

بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این قرارداد کار بین شرکت…………………… (سهامی خاص) که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می‌شود و آقای/خانم………………………… فرزند………………………… دارای شماره شناسنامه………………………… صادره از……………………………… ساکن………………………………………………………………………………………………………………………………
که از این پس «کارگر» نامیده می‌شود منعقد می‌گردد.
تبصره: این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و) از ماده ۱۰ قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است.