نحوه رسیدگی تامین اجتماعی در مورد اشخاص حقوقی که فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی آنها نانویس باشد

نحوه رسیدگی تامین اجتماعی در مورد اشخاص حقوقی که فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی آنها نانویس باشد بخشنامه مزبور نحوه اعمال ماده ۴۰ قانون در مورد اشخاص حقوقی که فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی آنها نانویس باشد و یا کارفرما از همکاری با سازمان و تکمیل و ارائه پرسشنامه خودداری مینماید که نحوه اعمال قانون فوق بشرح ذیل میباشد.

حسابرسی بیمه ای ( بازرسی از دفاتر قانونی )

حسابرسی بیمه ای ( بازرسی از دفاتر قانونی ) حسابرسی از دفاتر قانونی شرکت ها و مؤسسات دارای شخصیت حقوقی

شعب سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر اختیار انجام بازرسی دوره ای از دفاتر شرکت ها و مؤسسات حقیقی و حقوقی ، در مواردی که نیاز به اخذ مفاصا حساب توسط مؤسسات دارای شخصیت حقوقی است و یا جا به جایی سهام اعضای شرکت و یا انتقال مالکیت و اموال شرکت ، از دفاتر قانونی این مؤسسات حسابرسی به عمل می آورند.

در سازمان تامین اجتماعی سابقه پرداخت بیمه با روزهای تقویمی محاسبه می شود

در سازمان تامین اجتماعی سابقه پرداخت بیمه با روزهای تقویمی محاسبه می شود منظور کردن سابقه بیمه پردازی ، بیش از ظرف زمانی آن امکان پذیر نبوده و دریک دوره زمانی مشخص با وجود حتی پرداخت حق بیمه در دو یا چند گارگاه ، فقط به میزان روزهای سپری شده درتقویم یعنی ۳۰ روز در ماه و ۳۶۵ روز در سال ، امکان منظورکردن حق بیمه وجود دارد.