فرایند محاسبه بیمه خدمت سربازی چگونه است؟

فرایند محاسبه بیمه خدمت سربازی چگونه است؟براساس بخشنامه شماره ۹۵ تمامی بیمه شدگانی که تا قبل از ۷ مرداد ۱۳۸۵ خدمت سربازی آن‌ها به اتمام رسیده است و قبل از آغاز خدمت سربازی و بعد از آن بیمه‌پرداز تأمین اجتماعی باشند از خرید بیمه خدمت سربازی معاف می‌شوند.

نحوه کسر حق بیمه از مرخصی استحقاقی ذخیره شده که در هنگام بازنشستگی وجه آن را به کارکنان پرداخت می‌نمایند چگونه است ؟

نحوه کسر حق بیمه از مرخصی استحقاقی ذخیره شده که در هنگام بازنشستگی وجه آن را به کارکنان پرداخت می‌نمایند چگونه است ؟طبق ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه کارکنان دستگاههای اجرائی