چگونگی رسیدگی به تعدیلات سنواتی در اداره مالیاتی

چگونگی رسیدگی به تعدیلات سنواتی در اداره مالیاتی، حساب تعدیلات سنواتی (سود و زیان انباشته) طی دوره جاری می تواند بدهکار یا بستانکار گردد، مأمورین مالیاتی در زمان رسیدگی گردش حساب مذکور و مستندات مربوطه را اخذ و ضمن بررسی صحت محاسبات مربوط، با رعایت مقررات زیر اقدام مینمایند:

درصورت مفقود شدن دفاتر قانونی چه اقدامی کنیم؟

درصورت مفقود شدن دفاتر قانونی چه اقدامی کنیم؟بر اساس ماده ۱۳ آئین نامه تحریر دفاتر قانونی تبصره ۳
در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء، پلمب و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

برگشت«هزینه های نامتعارف» اشتباه رایج مالیاتی

برگشت«هزینه های نامتعارف» اشتباه رایج مالیاتی شاید به تجربه دیده و یا گاهی شنیده باشیم که در رسیدگی به پرونده های مالیاتی (خاصه رسیدگی به دفاتر و اسناد ومدارک اشخاص حقوقی )، برخی از هزینه ها،به دلیل “نامتعارف بودن” برگشت و به درآمد مشمول مالیات مشخصه مودی افزوده و مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است.

مراحل ثبت و وارد کردن اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در گزارش فصلی

مراحل ثبت و وارد کردن اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در گزارش فصلی برای ثبت اطلاعات اشخاص خارجی در سامانه گزارش فصلی احتیاج به گرفتن کد فراگیر اتباع خارجی از سایت www.sabtaresh.tpo.ir یا www.tax.gov.ir که هر دوی این سایتها که اولی مربوط به وزارت صنعت،معدن و تجارت و دومی مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور می باشد،ثبت نام کرده و شماره اختصاصی اتباع خارجی را دریافت نماییم.

تمدید مهلت ارسال گزارش فصلی بهار ۹۶

تمدید مهلت ارسال گزارش فصلی بهار ۹۶ با توجه به موافقت مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم ،مهلت ارسال فهرست معاملات بهار ۱۳۹۶ تا پایان مهلت ارسال اطلاعات فصل تابستان (۱۵ آبان ۱۳۹۶)تمدید شد.