پاورپوینت تجزیه تحلیل شرکت

پاورپوینت تجزیه تحلیل شرکت

شیوه های ارزیابی سهام:

۱-تجزیه و تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

۲-تجزیه و تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)
تجزیه و تحلیل بنیادی تحلیلی است که با استفاده از :

۱-اطلاعات موجود در صورت های مالی

۲-گزارش مربوط به صنعت و عوامل اقتصادی

۳-چشم اندازهای فعالیت شرکت

ارزش واقعی (ذاتی) و ارزش بازار سهم را تعیین می کند.

سیستم های اطلاعات انبار

سیستم های اطلاعات انبار
سیستم:

سازماندهی عواملی که بر یکدیگر تاثی داشته و جهت تحصیل اهداف مشترکی بر روی داده ها عملیات پردازش را در یک زمان و یا زمانهای مختلف را انجام می دهند تا ستاده مورد نظر را بدست آورند.

سرمایه فکری

سرمایه فکری

سرمایه فکری

ظهور اقتصاد جدید مبتنی بر دانش و اطلاعات، منجر به افزایش علاقه ی محققان به مطالعه در حوزه ی سرمایه ی فکری IC شده است.

این حوزه که توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است، IC را به عنوان ابزاری برای تعیین ارزش شرکت مورد استفاده قرار می دهند.در جوامع دانش محور کنونی، نقش و اهمیت بازده سرمایه فکری بکار گرفته شده در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه مالی بکار گرفته شده است .

مفاهیم و ملاحظات پیاده سازی ERP

مفاهیم و ملاحظات پیاده سازی ERP

مفاهیم و ملاحظات پیاده سازی ERP

Enterprise Rrsource planning

برنامه ریزی منابع سازمان
تعریف سیستم های ERP

Enterprise Resource Planning (ERP) Systems

integrate (or attempt to integrate) all data and processes of an organization into a unified system

یکپارچه سازی تمام داده ها و فرآیندهای سازمان در یک سیستم

کلید اصلی یکپارچه سازی است. Integration is the key!