دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه

دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه بازرس قانونی در حیطه وظایفی که در قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط برای آن تعریف گردیده است موظف به ارائه گزارش به مجمع عمومی صاحبان سهام می‌باشد.
موارد مرتبط با اجرای این وظایف تحت عنوان « گزارش بازرس قانونی» به ترتیب زیر درج می‌شود:

تفاوتهای بین رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه تعدیلی و تعدیلات سنواتی

تفاوتهای بین رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه تعدیلی و تعدیلات سنواتی حل و فصل یک دعوای حقوقی بعد از تاریخ ترازنامه که وجود تعهد فعلـی واحـد تجاری در تاریخ ترازنامه را تأیید میکند. واحد تجاری هرنوع ذخیره شناسایی شده مربوط را طبق استاندارد حسابداری شماره ۴ باعنوان ذخایر، بدهیهای احتمـالی و داراییهای احتمالی تعدیل میکند. واحد تجاری نباید تنها به افـشای بـدهی احتمـالی ناشی از حل و فصل دعوای حقوقی فوق اکتفا کند، زیرا حل و فصل دعوای یـاد شده شواهد اضافی مبنی بر لزوم تعدیل ذخیره را در تاریخ ترازنامه تأیید میکند.

وضع عوارض جدید بر تولید و واردات

وضع عوارض جدید بر تولید و واردات در نامه‌ای که اخیراً ابتکار رئیس سازمان محیط زیست به نعمت زاده وزیر صنعت نوشته است، تولیدکنندگان و واردکنندگان برخی کالاها باید پسماند حاصل از کالاهای خود را بازیافت کنند و در غیر اینصورت، موظفند نیم در هزار ارزش کالا را همزمان با فروش و یا واردات به صندوق ملی محیط زیست پرداخت کنند.

دایر کردن دفتر شغلی برای برخی مشاغل در ملک مسکونی مجاز است

دایر کردن دفتر شغلی برای برخی مشاغل در ملک مسکونی مجاز است دفتر کارشناسان رسمی دادگستری ، دفتر وکالت ، مطب ، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ،دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی با شرط مالک بودن غیر تجاری تلقی میشود و دایر نمودن آنها در ملک مسکونی مجاز است.