خدمات حسابداری

۱- انجام کلیه امور حسابداری

۲- تهیه و ارائه گزارشات قانونی

۳-تهیه گزارشات مخصوص مدیریت

۴- انجام و ارائه راهکار برای عملیاتهای بخش مالی

خدمات مشاوره

۱-مشاوره مالیاتی

۲-مشاوره مالیات بر ارزش افزوده

۳-مشاوره مربوط به تامین اجتماعی و اداره کار

۴-مشاوره در زمینه طراحی سیستم های مالی