خدمات حسابداری

۱- انجام کلیه امور حسابداری

۲- تهیه و ارائه گزارشات قانونی

۳-تهیه گزارشات مخصوص مدیریت

۴- انجام و ارائه راهکار برای عملیاتهای بخش مالی