خدمات حسابداری

۱- انجام کلیه امور حسابداری

۲- تهیه و ارائه گزارشات قانونی

۳-تهیه گزارشات مخصوص مدیریت

۴- انجام و ارائه راهکار برای عملیاتهای بخش مالی

خدمات حسابرسی

۱-تهیه گزارش حسابرسی مالی

۲- تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی

۳- تهیه گزارش حسابرسی عملیاتی

۴- تهیه گزارش حسابرسی داخلی