خدمات مشاوره

۱-مشاوره مالیاتی

۲-مشاوره مالیات بر ارزش افزوده

۳-مشاوره مربوط به تامین اجتماعی و اداره کار

۴-مشاوره در زمینه طراحی سیستم های مالی