خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

۱- انجام کلیه امور حسابداری

۲- تهیه و ارائه گزارشات قانونی

۳-تهیه گزارشات مخصوص مدیریت

۴- انجام و ارائه راهکار برای عملیاتهای بخش مالی

 

۱- انجام کلیه امور حسابداری

– ثبت اسناد حسابداری مطابق با استانداردهای حسابداری

– تحریر دفاتر قانونی طبق آئیین نامه تحریر دفاتر

– تهیه و تنظیم لیست بیمه و مالیات ماهیانه

۲- تهیه و ارائه گزارشات قانونی

– تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد

– تهیه و ارائه گزارشات صورت معاملات فصلی

– تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

۳- تهیه گزارشات مخصوص مدیریت

– تهیه صورتهای مالی

– تهیه انواع گزارشات مالی

– تهیه ترازهای حسابداری و ارائه گزارشهای مالی و محاسباتی خاص مورد نظر مدیران شرکت

۴- انجام و ارائه راهکار برای عملیاتهای بخش مالی

– انجام عملیات انبار گردانی

– استقرار نظام بودجه

– تهیه آئیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی

-اجرای عملیات اصلاح و بستن حسابها