خدمات مشاوره

۱-مشاوره مالیاتی

۲-مشاوره مالیات بر ارزش افزوده

۳-مشاوره مربوط به تامین اجتماعی و اداره کار

۴-مشاوره در زمینه طراحی سیستم های مالی

 

۱-مشاوره مالیاتی

-تهیه لوایح اعتراضی و دفاعیه های مالیاتی و حضور برای دفاع در هیات ها و سایر ارکان عالی رسیدگی کننده

-پیگیری و استرداد اضافه پرداختی مالیات شرکتها در سازمان امور مالیاتی

-ارایه راهکار برای جلوگیری از خطا های احتمالی

۲-مشاوره مالیات بر ارزش افزوده

– تهیه لوایح اعتراضی و دفاعیه های مالیات بر ارزش افزوده و حضور برای دفاع در هیات ها و سایر ارکان عالی رسیدگی کننده

– پیگیری و استرداد اضافه پرداختی مالیات بر ارزش افزوده شرکتها مخصوصا صادر کنندگان در سازمان امور مالیاتی

– ارایه راهکار برای جلوگیری از خطا های احتمالی

۳- مشاوره مربوط به تامین اجتماعی و اداره کار

۴- مشاوره در زمینه طراحی سیستم های مالی

-ارایه مشاوره در راه اندازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری بصورت علمی و عملی