تعریف بازنشستگی در تامین اجتماعی چیست و شرائط لازم برای بازنشستگی مشمولان تامین اجتماعی کدام است؟

تعریف بازنشستگی در تامین اجتماعی چیست و شرائط لازم برای بازنشستگی مشمولان تامین اجتماعی کدام است؟پرداخت مستمری به حدود ۵ میلیون بازنشسته اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی یکی از مهمترین خدمات این سازمان محسوب می شود بطوریکه مشمولان می توانند به روشهای مختلف بازنشسته شوند.