تغییرات گزارشات فهرست معاملات فصلی در سال ۱۳۹۶

تغییرات گزارشات فهرست معاملات فصلی در سال ۱۳۹۶

تغییرات گزارشات فهرست معاملات فصلی در سال ۱۳۹۶

با توجه به تغییر ساختار دریافت گزارشات فهرست معاملات فصلی برای سال ۱۳۹۶ ، خواهشمند است موارد زیر را با دقت مطالعه فرمائید: