جلسه اول سرمایه گذاری پیشرفته دکتر نجفی

ریسک و بازده

نرخ بازده موثر سالانه EAR

نرخ بهره پیوسته

نرخ بازده اسمی و نرخ بازده واقعی

نرخ بازده اسمی متشکل از ۲ جزء و برخی از موارد ۳ جزء است.که عبارتند از نرخ سود واقعی به اضافه نرخ تورم (گاهی اوقات صرف ریسک هم به عنوان جزیی از بازده در محاسبات لحاظ می شود)بنابراین نرخ بازده واقعی در شکل محاسباتی خود عبارتست از:

R≈R-I

=rنرخ بازده واقعی

=Rنرخ بازده اسمی

=Iتورم

محاسبه بازده مورد انتظار

برای محاسبه بازده مورد انتظار یک سهم باید سناریو ها یا حالت های مختلف محتمل را در نظر بگیریم و به هر یک وزن دهیم برای هر حالت یک بازدهی محاسبه کنیم و سپس وزنها را در بازدهی هر حالت ضرب کنیم سپس همه را با هم جمع کرده به بازده مورد انتظار می رسیم به طور خلاصه فرمول محاسبه به شرح زیر است

ریسک مورد انتظار

برای اندازه گیری ریسک معمولاً از معیارهای پراکندگی استفاده می شود.مهمترین ابزار پراکندگی واریانس است که از آن جذر بگیریم انحراف معیار را به ما می دهد.

معمولاً در ادبیات مدیریت مالی و سرمایه گذاری برای نشان دادن ریسک از انحراف معیار استفاده می شود.که برای محاسبه آن