قرارداد کارآموزی توام با کار

به موجب بند ب ماده ۱۱۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸ دستورالعمل شرایط پذیرش،حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توام با کار که به طور اختصار دستورالعمل نامیده می شود،این قرارداد بین کارفرما و کارآموز به منظور کارآموزی توام با کار منعقد می شود.

تعهدات کارفرما

۱-کارفرما متعهد است نسبت به آموزش توام با کار ،کارآموز در حرفه و طبق استاندارد آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،اقدام نماید

۲- کارفرما متعهد می شود وفق ترتیب مقرر در ماده ۱۵ دستورالعمل ،کارآموز را در مدت قرارداد بیمه نماید

۳-کارفرما متعهد است مزد کارآموز را به میزان روزانه …. ریال به وی پرداخت نماید،ترتیب پرداخت مزد با توجه به آنچه در قانون کار آمده است می باشد

تبصره:مزد پرداختی در هر حال کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای کارآموزیتوام با کار نخواهد بود.

۴-مدت ساعت کارآموزی توام با کار در هر روز …… ساعت خواهد بودو این ساعت الزاما باید در خلال ساعت کار عادی کارگاه باشد
دستورالعمل کار آموزی توام با کار