شرایط قطعی شدن مالیات

شرایط قطعی شدن مالیات
قطعی شدن مالیات در یکی از شرایط ذیل تحقق می یابد:

🔸قبول و تمکین مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات و یا پرداخت آن به وسیله مؤدی مالیاتی و یا عدم اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات ظرف مدت سی روز از ابلاغ به وی (ماده ۲۳۹ ق.م.م)