گروه بندی جدید مودیان صاحبان مشاغل طبق آیین نامه ابلاغی در خصوص ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

گروه بندی جدید مودیان صاحبان مشاغل طبق آیین نامه ابلاغی در خصوص ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

گروه بندی جدید مودیان صاحبان مشاغل طبق آیین نامه ابلاغی در خصوص ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

بر اساس حجم فعالیت :

گروه اول:

مجموع مبلغ فروش کالاو خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تاتاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد ،

هرکدام بیشتر از مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۳۰ ریال باشد.

اظهار نامه اصلاحی

اظهار نامه اصلاحی
اصلاح اظهار نامه بعد از ۳۱ تیر ماه

به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتیکه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد”

قانون و شرایط استفاده از بیمه بیکاری در زمان انفصال از کار

قانون و شرایط استفاده از بیمه بیکاری در زمان انفصال از کار

قانون و شرایط استفاده از بیمه بیکاری در زمان انفصال از کار
چطور می توان از مزایای بیمه بیکاری استفاده کرد:

🔶🔷بیمه بیکاری در یک نگاه به طور خلاصه

✔️ مدت پرداخت بیمه بیکاری برای متاهلین و متکلفین تا ۵۰ ماه و برای مجردین تا ۳۶ ماه است

✔️میزان پرداخت بیمه بیکاری معادل ۵۵درصد حقوق تعیین شده و با توجه به میزان افراد تحت تکفل و عائله حداکثر تا ۸۰ درصد حقوق هنگام اشتغال است

✔️شرط برقراری مقرری بیمه بیکاری داشتن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه است

✔️شرط دیگر؛ از دست دادن شغل بدون اراده و اختیار بوده بنابراین بیکاری از طریق استعفا و ترک کار مشمول دریافت این مقرری نمیشود

✔️بیمه شدگان بیکار بالای ۵۵ سال سن با حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه تا رسیدن به سن بازنشستگی(۶۰سال) مقرری بیمه بیکاری دریافت میکنند