نمونه نامه های اداری کاربردی

در سازمان های اداری و رسمی کارها بر اساس سند یا تقاضای مکتوب انجام می شود زیرا کارهای اداری جنبه ی خصوصی ندارد و لازمست که سابقه ی هر کاری بطور کامل ، مشخص باشد تا فرصت سوء استفاده برای دیگران پیش نیاید و نیز قانون و عدالت در هر مورد یکسان اجرا شود .