دستورالعمل بازرسی از دفاتر قانونی و نحوه محاسبه حق بیمه آندستورالعمل بازرسی از دفاتر قانونی و نحوه محاسبه حق بیمه آن

دستورالعمل بازرسی از دفاتر قانونی و نحوه محاسبه حق بیمه آن بخشنامه شماره ۱۱ جدید درآمد به منظور ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از اعمال سلیقه در انجام بازرسی از دفاتر قانونی و تسهیل محاسبه حق بیمه بر اساس گزارش بازرسی دفاتر قانونی این بخشنامه جایگزین بخشنامه ۱۱۲ درآمد میگردد و در این راستا کلیه اشخاص […]