برای پذیرش پرداختهای بالاتر از ۵ میلیون تومان توسط سازمان امور مالیاتی چه باید بکنیم؟

برای پذیرش پرداختهای بالاتر از ۵ میلیون تومان توسط سازمان امور مالیاتی چه باید بکنیم؟اگر میخواهید مخارج انجام شده شرکت مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار گیرد برای پرداختهای بالاتر از ۵ میلیون تومان موارد زیر را انجام دهید:
👈۱-چک صادره را منحصرا” از حساب شرکت و در وجه طرف حساب صادر کنید.